Jdi na obsah Jdi na menu
 


Norma BOZ PO

Norma řízení procesů BOZ a PO ve společnosti

article preview

 

Plán zajištění BOZ ve společnosti ČMT sro

dle Příručky a další příslušné dokumentace jakosti a EMS:

 

 

Právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní zásady

 • Společnost zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nejen zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, ale i osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Povinnosti ČMT vyplývají především v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou zakotveny v zákoníku práce v § 101 až 108 a v z. č. 309/2006 Sb.
 • Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí ČMT.
 • ČMT vytváří podmínky pro bezpečné pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům a minimalizovat ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

 

Práva a povinnosti zaměstnanců

 • Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.
 • Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, která bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných osob a takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 
 • Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.

 

Zaměstnanec je zejména povinen:

 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí, 
 • podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy, 
 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 • dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, 
 • nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, a nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci.
 • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti,
 • podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

 

 

V Račeticích dne 1.4.2020

 

 
 Statistiky

Online: 1
Celkem: 62955
Měsíc: 1485
Den: 61