Jdi na obsah Jdi na menu
 


Norma odpady

Norma nakládání s odpady ve společnosti

article preview

Plán likvidace odpadů ve společnosti ČMT sro

dle Plánu odpadového hospodářství původce, Programů zlepšování EMS a další příslušné dokumentace jakosti a EMS:

 

Legislativa: Zákon 185/2001 Sb. o odpadech se všemi změnami a doplňky a ve znění pozdějších předpisů.

Společnost ČMT sro. v rámci svého odpadového hospodářství nakládá s odpady ve smyslu platné legislativy:

- snaží se předcházet vzniku odpadů

- nakládá s nimi při dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví člověka

- zařazuje odpady podle Katalogu odpadů Ministerstva životního prostředí

- zařazuje odpad do kategorie nebezpečný, pokud jím tento je

- při výrobě se snaží vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných

- snaží se přednostně využít odpadů před jejich odstraněním (náhradní materiálové využití, recyklace)

- zabezpečuje přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech

- vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi

Vzniklé odpady jsou pracovníci povinni třídit a ukládat do označených nádob v místech k tomu účelu vyhrazených. Likvidaci vzniklých odpadů ve společnosti ČMT. provádí externí k tomu způsobilý dodavatel. Oprávnění pro sběr a manipulaci s nebezpečnými odpady zabezpečuje vedení společnosti. Bezpečnostní listy zpracovávaných a používaných hořlavin, chemikálií a jedů uchovává manažer jakosti a vedoucí výroby střediska Račetice.

Pro nebezpečné odpady zabezpečí manažer jakosti zpracování identifikačních listů. Shromažďovací prostory a prostředky obsahující nebezpečné odpady musí být vybaveny identifikačním listem odpadu a zvenčí být označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti. Shromažďovací prostor a prostředek zabezpečují, že zde umístněný odpad je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím a odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Shromažďovací prostředek lze vyprázdnit pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání s nebezpečným odpadem nebo může být sám přepravním obalem.

V případě druhotného zpracování odpadů lze (dle zákona 185/2001, §14 odst.2) zpracovat pouze takový odpad, který splňuje požadavky stanovené pro danou vstupní surovinu a neporušuje právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení (místo, stavba nebo část stavby) provozováno a právní předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Referent odpadového hospodářství vede průběžně evidenci vzniklých odpadů podle druhů, množství a způsobu nakládání s nimi.

Dodržovat stanovené předpisy a bezpečnost jsou povinni všichni pracovníci společnosti.

 

  • Rozhodující spolupracující oprávněné osoby (odběratelé odpadu):

- Skládka Tušimice a.s., Kadaň, IČO: 2500 5553

- Služby města Kadaň, Kadaň, IČO: 2544 1094

- MINOREC k.s., Ústí nad Labem, IČO: 6224 2032

 

  • Přehled platných rozhodnutí příslušných správních orgánů týkající se OH a termíny jejich platnosti:

Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, PSČ: 432 01,

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem pro původce,

podle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů, ze dne 4.3.2004,

souhlas se uděluje na dobu neurčitou s výhradou legislativních změn za podmínky plnění veškerých dalších povinností původce odpadů v rozsahu podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Příslušná Územní rozhodnutí a Stavební povolení dle jednotlivých stavebních zakázek.

 

V Račeticích dne 1.4.2020

 
 Statistiky

Online: 1
Celkem: 66036
Měsíc: 1276
Den: 44