Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rizika na stavbách řízených společností

Popis rizik na stavbách

article preview

„Pracovní rizika vyplývající z činnosti na stavbě“

 

 

 

Posuzovaný  objekt

 

 

Zdroj rizika

 

 

Identifikace nebezpečí

 

Vyhodnocení rizika

 

 

Bezpečnostní opatření

Pravděpodo-bnost

Možné ná-sledky

Stavbyvedoucí, mistr, přípravář, dělník

 

Výrobní budovy

Pád při chůzi, zakopnutí o zařízení a předměty, podvrtnutí nohy, naražení, špatné našlápnutí, uklouznutí, propíchnutí chodidla, zachycení vozidly, přivření končetiny mezi pohyblivé části, možnost úrazu pádem tělesa, pád do stavební jámy a prohlubně, požár, výbuch popálení, pád břemene, náraz, připražení, přimáčknutí, zhoupnutí břemene,

2

3

Odstranění překážek, bezpečnostní nátěry, údržba přístupových cest, příslušné školení, proškolení v jiných zařízeních, ochranné zábradlí, případně ohrazení výstražnou páskou, rovný a tvrdý povrch podlah a komunikací, vhodná pracovní obuv, udržování pořádku, materiál a výrobky ukládat přehledně,

Elektrická zařízení

Zásah elektrickým proudem

1

1

Řádné proškolení dle vyhl.50/78 Sb.§3 a 4, bezpečnostní nátěry, tabulky a zábrany

Pád v objektu a na schodech

Uklouznutí a pád, špatné našlápnutí

2

2

Údržba podlah,krytin, bezpečnostní nátěry schodišť, správné našlapování, očištění obuvi před výstupem, označení prvního a a posledního schodišťového stupně

Manipulace s nářadím a jinými pomůckami

Zranění manipulovanými pomůckami

2

2

Bezpečnostní nátěry, kontroly a vyřazovaní vadných pomůcek, řádné proškolování

 

Manipulace a přeprava zboží

Uklouznutí a pád, bolesti zad při manipulaci, zranění se o hrany předmětů a přiražení

2

2

Poučování o bezpečné manipulaci a správném zvedání břemen, bezpečnostní nátěry, správné způsoby ruční manipulace, zajištění pohybové koordinace, kontrola stavu břemene,

 

 

 

 

 

Stavbyvedoucí, mistr, přípravář, dělník

Výrobní a provozní budovy, kancelářské prostory, elektrické spotřebiče

Zakopnutí, pád osoby na rovině, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy, uklouznutí, pád osoby na podlahu, pád v objektu a na schodech, pád z výšky, uklouznutí při chůzi na mokrých, zamaštěných podlahách, šikmé nesprávné našlápnutí na hranu, uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu, samovolné zavření, vypadnutí křídel vrat a oken, rozbití skleněných výplní, pořezání o rozbité sklo skleněné výplně, zranění elektrickými spotřebiči

2-3

2-3

Údržba podlah, krytin, bezpečnostní nátěry, opatření volných okrajů podlah ochrannou lištou, zajištění křídel vrat a oken proti samovolnému zavření, pravidelné bezp. školení, elektro-kvalifikace vyhl. 50/78Sb.,

pořádek na pracovišti, zvýšená pozornost

Dělník

 

 

 

 

 

Vrtačky, sbíječky, rozbrušovačky,pily elektrické

Destrukce pracovního nástroje, zlomení nebo vytržení obrobku, zachycení obsluhy, poranění, pohmoždění,

3

3

Používání předepsaných pracovních pomůcek, dodržování stanovených organizačně technických postupů a návodů od  výrobce, pravidelná údržba, použití pouze řádně proškolenými pracovníky

Dělník, mistr

Ruční nářadí

Poranění různě velké závažnosti z důvodu nesprávného použití nářadí nebo nářadí  špatného technického stavu

3

3

Zručnost používání ručního nářadí, výběr vhodného typu, druhu, velikosti, řádný technický stav, používání předepsaných ochranných pomůcek

Dělník

 

Mechanizo-vané nářadí, elektrické, pneuma-tické

Poranění z důvodu nesprávně použitého nářadí nebo nářadí špatného technického stavu, úraz elektrickým proudem, tryskajícím plynem, vymrštěnou hmotou či částí nářadí

2

2-3

Výběr vhodného druhu, typu, velikosti nářadí, řádný techn. stav používání předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, dodržování stanovených organizačně technických postupů a návodů od  výrobce, pravidelná údržba, použití pouze řádně proškolenými pracovníky

 

 

Dělník

 

 

 

 

 

Ruční vodorovná doprava

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu stavebními kolečky, pád pracovníka po sjetí koleček mimo dráhu při najíždění na rampu

3

2

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, odstranění kluzkosti, nepřetěžování koleček, dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí tj. 60 cm, spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu

 

 

 

 

 

Dělník, 

stavbyvedoucí, mistr, přípravář

 

 

Staveniště

Pád při chůzi, při vstupu do objektu, zakopnutí o zařízení a předměty, podvrtnutí nohy, naražení, špatné našlápnutí, uklouznutí, propíchnutí chodidla, zachycení vozidly, pád z výšky, pád do stavební jámy prohlubně, kanálu, otvorů, jam, šachet

3

3

Odstranění překážek ve staveništi, bezpečnostní nátěry, údržba přístupových cest, příslušné školení, proškolení v přístupových cestách, bezpečném pohybu po staveništi, ochranné zábradlí, případně ohrazení výstražnou páskou, zajištění bezpečného stavu povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, včasné odstranění komunikačních překážek, vhodná a nepoškozená pracovní obuv s pevnou podrážkou, zajištění dostatečného elektrického osvětlení, vhodná volba tras a provedení přístupů na stavbu, správné našlapování, zabezpečení nebezpečných prohlubní únosnými poklopy, zajištěnými proti horizontálnímu posunutí,

 

 

Dělník, 

stavbyvedoucí, mistr, přípravář

 

 

 

 

 

Betonářské práce

Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí, pád bednících dílců na pracovníka, deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie

2

3-4

Vypracování dodavatelské dokumentace složitějších bednění, zajištění bezpečného přístupu na pracovní  místo, osazování zábradlí, správné provedení bednění,dodržování technologických postupů při montáži bednění, nepoškozené spoje bednění, správné provedení nátěru bednění vhodným odbedňovacím prostředkem, ukládání armatury dle PD, přejímání uložené armatury a bednění, správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu,  odbedňování nosných kcí jen na pokyn zodpovědného pracovníka

Dělník

Zednické práce, zdění

Pád zdícího materiálu, převržení nestabilně uloženého předmětu, zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability, pád zdiva na pracovníka, propadnutí osob při zhotovování stropů, zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem,

2

3

Správné uchopení břemen, stabilní postavení při práci, dodržování zákazu házení materiálem, bezpečné ukládání materiálu, zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, zajištění bezpečného zvyšování místa práce, stanovení a dodržování technologických postupů, vyzdívání provádět odborně, zakotvování příček do zdiva, postupovat podle PD, nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření pomocné únosné pracovní podlahy, správny postup při hašení vápna, správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, používání odsouhlasených ochranných pomůcek k ochraně zraku

 

 

 

 

 

Stavbyvedoucí, mistr, přípravář, dělník

Elektrická zařízení v trvalých objektech a na staveništi

Úrazy zasažením elektrickým proudem

3

4

Dodržování zásad bezpečného zacházení s el. zařízeními, dodržování stanovených organi-začně technických postupů, použití pouze řádně proškolenými pracovníky a návodů od  výrobce. Použití revidovaných rozvodů, odborné propojení, zabránění neodbo-rných zásahů do el. instalace.

Stavbyvedoucí, mistr, přípravář, dělník

Ruční manipulace a skladování

Pád po uklouznutí při dopravě materiálu, pád po sjetí koleček mimo dráhu, pád břemene na pracovníka, zasažení břemenem přetížení a namožení v důsledku manipulace s břemenem, poškození páteře v důsledku špatné manipulace s břemeny, poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem, zřícení stohu (hranice) kusového materiálu, pořezání, píchnutí, odření

3

2

Dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, ukládání mat. na zpevněný, urovnaný, únosný a rovný povrch, dodržování max. výše stohu 2m při ruční ukládce,zajištění koordinace řídícím pracovníkem, kontrola stavu břemene, dodržování hmotnostního limitu na jednoho pracovníka 50kg, zajištění dostatečného manipulačního prostoru, čistoty, zabezpečení břemene po uložení proti pohybu, předem připravit podkladní materiál,Používání ochranných pracovních pomůcek

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel dále potvrzuje, že z jeho činnosti vyplývají další možná  rizika  pro všechny pracovníky uvedená v níže prezentované tabulce.

 

Pracovní činnost

Riziko, ohrožení

Opatření

Používání  zdvihadel, jeřábů

pád břemene, přimáčknutí, ohrožení  života

pravidelně  seznamovat a školit pracovníky, školit vazače, provádět pravidelné kontroly vázacích prostředků v majetku I&C, ve stanovených termínech

Ukládání materiálu při pracích na BÚ, BO, GO, RGO v provozních prostorách objednatele

zakopnutí, sesunutí, pád materiálu

ohraničení úložného místa, zajištění stability  uloženého materiálu proti možnému sesunutí a pádu, nepřekročení povoleného zatížení úložných ploch

Opravy, demontáže, montáže, opravy zařízení elektro, M a R a strojního technologického zařízení  objednatele

zakopnutí, naražení, uklouznutí, používání pracovních nástrojů, nářadí a zařízení

ohraničení pracoviště a úložného místa, zajištění stability uloženého materiálu proti možnému sesunutí a pádu, nepřekročení povoleného zatížení úložných ploch
zajištění zařízení, předání a převzetí pracoviště, zamezení vstupu nepovolaných osob, kvalifikace osob, dodržování předpisů a pracovních postupů, kontrolní činnost

Doprava a přeprava materiálu a nářadí, provoz motorových vozidel

přimáčknutí,rozdrcení,naražení, přejetí, převrácení, pád nákladu, únik provozních hmot při poruše

pravidelné školení a přezkušování řidičů, pravidelné a předepsané technické kontroly vozidel, dodržování dopravního řádu ĆEZ, a. s.

Skladování směsí cejchovních plynů pro kalibraci měřících přístrojů

možnost exploze tlakových nádob v případě požáru

skladovat jen na místech k tomu určených, musí být zajištěny proti pádu a skladovací místo označeno obsahem a množstvím 

Svařování plamenem

možnost odstřiku, úkapu žhavého materiálu, riziko požáru, únik plynu, zpětné šlehnutí, přehřátí lahve, požár a výbuch tlakových lahví svářecí soupravy

zajištění proti odstřiku a možnosti úkapu do nižších podlaží s ohledem na přístupové cesty k ostatnímu zařízení nižších podlaží, kvalifikace svářeče, kontrola pracoviště

Svařování elektrickým obloukem

UF a IČ záření, možnost poškození zraku, možnost odstřiku, úkapu žhavého materiálu, riziko úrazu el. proudem

zajištění proti odstřiku a možnosti úkapu do nižších podlaží, pracoviště zajistit zástěnou, ochrana před úrazem el. proudem, kvalifikace svářeče, kontrola pracoviště

Svařování plynem, elektrickým obloukem v místech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečí

možnost zahoření, požáru, výbuchu

dodržovat pracovní dokumenty ČEZ, a .s
práce na “S” příkazy

 

Brusky, rozbrušovačky

destrukce materiálu, žhavé částice, možnost popálení, poškození zraku, požár

zajištění proti  možnosti dopadu do nižších podlaží s ohledem na přístupové cesty k ostatnímu zařízení nižších podlaží, pracoviště zajistit zástěnou, v místech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečí pracovat na “S” příkaz  - zajištění a předání pracoviště

Práce na elektrických zařízení, VN, VVN a v jejich blízkosti

možnost vstupu neoprávněného pracovníka na toto pracoviště a vznik PÚ, zakopnutí, naražení, úraz el. proudem

zajištění zařízení, předání a převzetí pracoviště, zamezení vstupu nepovolaných osob, kvalifikace osob, dodržování předpisů a pracovních postupů, kontrolní činnost, označení a ohraničení tohoto zajištěného a předaného pracoviště

Práce ve výškách a na lešení

pád nářadí nebo částí opravovaného zařízení, zakopnutí, naražení

ohraničení tohoto pracoviště v předepsaném ochranném pásmu jakož i demontovaného i nového materiálu – včetně celků

 

 
 Statistiky

Online: 2
Celkem: 64867
Měsíc: 1825
Den: 60